Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. A képviselő-testület határozza meg, illetve hagyja jóvá - a jegyző előterjesztése alapján - a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítését.
Az önkormányzati jogokat a képviselő-testület gyakorolja. A képviselő-testület tagjainak száma: 24 fő. A polgármester a képviselő-testület elnöke, megbízatását főállásban látja el. A Hivatalt a polgármester irányítja a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a jogszabályok, a Képviselő-testület felhatalmazza, illetve megbízza. A polgármester irányítási feladatainak végrehajtását, egyes feladat-és hatásköreinek gyakorlását - saját rendelkezése alapján - az alpolgármesterrel megosztva látja el.
A Hivatalt a jegyző vezeti. Gondoskodik a Képviselő-testület, bizottságai és a helyi kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos, valamint a hatáskörébe tartozó döntési, előkészítési és végrehajtási feladatok ellátásáról.

A Hivatal az alábbi szervezeti egységekre tagozódik:
(1) Építési és Műszaki Osztály
(2) Főépítész Iroda
(3) Gyámhivatal
(4) Igazgatási Osztály
(5) Ipar és-kereskedelmi Osztály
(6) Jegyzői Titkárság
(7) Lakásosztály
(8) Művelődési Osztály
(9) Népjóléti Osztály
(10) Pénzügyi Osztály
(11) Polgármesteri Titkárság
(12) Társadalmi és Külkapcsolati Osztály

Az Önkormányzat által nyújtott, vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások az alábbiak: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi pszichiátriai ellátás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, utcai szociális munka, Hajléktalanok Nappali Melegedője, nappali ellátás-idősek klubja, Időskorúak Gondozóháza, helyettes szülő, Gyermekek Átmeneti Otthona.

A Hivatal alapvető célja, hogy a városrész "jó gazdájaként" és az ügyfelek számára kiemelkedő minőségű szolgáltatást nyújtó szervezetként hatékonyan működjön. A projekt céljai ezt hivatottak elősegíteni a Hivatal stratégiai terveihez szorosan kapcsolódva.
Jelen projekt célja, hogy szervezetfejlesztéssel, ennek eszközeiként képzéssel, azaz a Hivatal munkavállalóinak tudásfejlesztésével, valamint elemzéssel és tanácsadással növeljük a Hivatal működési hatékonyságát, és javítsuk a közszolgáltatások minőségét. Mindez a szervezeti működés optimalizálása érdekében történik.

Hosszú távú célkitűzésünk, hogy a pályázat keretében elnyert támogatással növeljük a működési hatékonyságot. A szervezetfejlesztés a szervezeti kultúra korszerűsítését, optimalizálását, ezáltal hatékonyabb működését eredményezi, ennek részeként a képzési tevékenység a munkavállalók megfelelő szakértelemmel való felruházását, az közszolgálati munka végzéséhez elengedhetetlen ismeretek közvetítését.