Projekt célja és célcsoportja

Pályázati kiírásban megfogalmazott célok

Kapcsolódó szint és elem a projekt célstruktúrájában

Közép- és hosszú távú célok

Fő célok, átfogó cél

Jelen Felhívás kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, telepü-léseken, településrészeken élők fel- és megismerik telepü-lésük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosu-lnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környe-zetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására.

Jövőképünk: A települések az alapvető szükségle-teknek megfelelő lakó- és munkahelyet nyújtanak a helyi és térségi lakosság számára, környezeti adott-ságaikat megőrizve és fenntartható módon hasz-nosítva, egyre magasabb színvonalú szolgáltatása-ival biztosítja, hogy megfelelő életminőségben éljenek.

A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

A humán közszolgáltatások minőségének és haté-konyságának növelésével és az azokhoz történő hozzáférés javításával csökkenjenek a területi különbségek, erősödjön a társadalmi felzárkózás folyamata.

A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi prog-ramokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

Érvényesíteni kívánjuk az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregáció mentességet, a foglalkoztatás, a szociális bizton-ság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás terü-letén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében tervezett tevékeny-ségekkel.

Részcélok

Alcélok, specifikus célok

I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakember-hiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

1.alcél: Az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése

1.1.Specifikus cél: Humán szolgáltatások minőségfej-lesztése

1.2.Specifikus cél: Közszolgáltatásokhoz köthető ka-pacitáshiányok enyhítése

1.3.Specifikus cél: A humán közszolgáltatások ellátórendszer erőforrásainak és feladatainak ésszerűsítése az igénybevétel jobb kihasználása érdekében

II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése

2.alcél: A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához munkaerő-piaci helyzetük erősí-tése egészségfejlesztési, életvezetési eszközökkel

2.1.Specifikus cél: A társadalmi reintegráció előse-gítése, a munkavállalásra való felkészítés. Foglalkoz-tatást elősegítő szolgáltatáscsomagok kialakítása

2.2.Specifikus cél: A helyi foglalkoztatási kezdemé-nyezések hosszú távú fenntarthatóságához szüksé-ges szakmai kapacitások kiépítése és megerősítése

III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése

3.alcél: A helyi kisközösségek társadalmi szere-pének erősítése a közösségfejlesztés, közösség-építés eszközeivel

3.1.Specifikus cél: Innovatív közösségi kezdeménye-zések támogatása

3.2.Specifikus cél: Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítése, közösségi egészségfejlesztési programok megvalósítása

IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

4.alcél: A vidék megtartó képességének erősítése a helyi életminőséget javító szolgáltatásfejleszté-sekkel

4.1.Specifikus cél: Humán szolgáltatások elérhetősé-gének javítása, az igénybevevők számának növelése a hozzáférés javításával és a hozzáférési esélyek kiegyenlítésével

V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

5.alcél: A kultúrák közötti párbeszéd erősítése a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra érté-keinek megismertetésével

5.1.Specifikus cél: A roma és a sváb kultúrák megismerése

 

A projekt közvetlen célcsoportjai

A projekt kiemelt célcsoportja a pályázati felhívás alapján:

- a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság,

- a fiatal korú lakosság,

- az idősek

- a helyi közszolgáltatásban dolgozók

- a potenciális alkalmazottak,

- a nemzetiségek, etnikumok.